Financiële regelingen voor ondernemers

FinancieelFinanciele maatregelen

Lees hier alle financiële maatregelen die de overheid heeft getroffen om ondernemers te helpen in deze Corona Crisis;

Bekijk ook wat Zakenwijzer voor je kan betekenen in deze tijd met het MKB Crisis Support pakket.

MKB crisissupport

Uitgebreider ouderschapsverlof per augustus 2022

Het kabinet heeft besloten dat ouders met een baan meer tijd moeten kunnen doorbrengen met hun pasgeboren kind. Hiermee wordt de combinatie van werken en de zorg voor het kind makkelijker gemaakt.

Vanaf augustus 2022 zal gelden dat het ouderschapsverlof wordt uitgebreid met negen weken. Dit wordt deels doorbetaald. Hierbij geldt wel dat de weken waarin je verlof opneemt in het eerste jaar moeten worden opgenomen. Deze ouderschapsverlofuitkering wordt door het UWV uitgekeerd en komt neer op de helft van het dagloon van de werknemer, tot maximaal het maximum dagloon. SZW heeft het maximale bruto dagloon vastgesteld op € 219,28 vanaf 1 januari 2020. Zo’n 200.000 ouders zullen naar waarschijnlijkheid gebruik maken van deze regeling.

Maar hoe zit het ook al weer met het verlof van ouders?

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat partners, nadat het kind geboren is recht hebben op vijf vrije werkdagen. Per juli 2020 geldt dat zij hierboven op vijf weken verlof krijgen die in de eerste zes maanden moet worden opgenomen en doorbetaald wordt. Zodra de negen weken regeling intreedt per augustus 2022, komt het (deels) betaalde verlof voor de partner uit op 15 weken.

De moeder van het pasgeboren kind heeft sowieso recht op haar zwangerschapsverlof, waarbij er negen weken extra ouderschapsverlof per augustus 2022 bijkomen.

Waarom wordt ouderschapsverlof deels doorbetaald?

Momenteel geldt dat voor ouderschapsverlof dat in de eerste acht jaren van het kind ouders recht hebben op 26 weken ouderschapsverlof. Dit wordt niet doorbetaald, tenzij anders opgenomen is in de cao of andere regelingen binnen de organisatie. De negen weken ouderschapsverlof die geldt per augustus 2022 zal wel doorbetaald worden. Momenteel is nog onduidelijk of deze doorbetaling volledig of voor de helft wordt doorbetaald. Indien de helft wordt doorbetaald, is de inschatting dat niet iedere ouder zich voor een bepaalde tijd de helft van het inkomen kan veroorloven en zullen daarom minder snel deze volledige negen weken verlof opnemen. Daarmee zullen, als de uitkering voor de helft wordt uitgekeerd, naar waarschijnlijkheid alleen rijke ouders de volledige negen weken als ouderschapsverlof opnemen. Vakbond FNV pleit hiervoor.

Noodloket voor start-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen jonge ondernemingen een overbruggingskrediet aanvragen. Dit noodpakket is gericht op start-ups en innovatieve MKB’ers. Deze Corona-overbruggingslening (COL) is een aanvullend noodpakket om ook deze ondernemingen te steunen in tijden van crisis en de economische gevolgen hiervan. Voor deze groep wordt in eerste instantie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Mochten deze ondernemers hier gebruik van willen maken, kunnen zij zich wenden tot de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s).

Deze overbruggingslening is ingezet om ook deze groep mensen te helpen, want ook deze ondernemingen zorgen voor inkomsten en voor banen en bovendien zorgen zij voor oplossingen tijdens deze coronacrisis.

Leningen die de ROM’s gaat verstrekken zal variëren tussen de 50.000 en 2 miljoen euro. Wat hierbij zal gelden:

 • Boven de 250.000 euro wordt er 25% cofinanciering verwacht van aandeelhouders/andere investeerders
 • Een uniform rentetarief van 3% zal worden gehanteerd
 • Indien het bedrag van de aanvraag onder de 500.000 euro ligt wordt er gestreefd naar aan afhandeling binnen vier tot negen werkdagen.
 • Voor aanvragen boven dit bedragen geldt een termijn van drie weken.

Meer informatie over criteria en aanvragen van de Corona-Overbruggingslening is te vinden op de website van de ROM’s.

Verruiming NOW regeling onder voorwaarden

Op 22 april is er vanuit de rijksoverheid gecommuniceerd dat er een wijziging komt in de concernbepaling in de NOW regeling. Ondernemers die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan de voorwaarde voldoet, mogen toch wel deze aanvraag doen. Dit is besloten om de werkgelegenheid te beschermen. Wel gelden hier extra voorwaarden aan.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De coronacrisis raakt alle ondernemers die momenteel hun werk weinig of helemaal niet kunnen uitvoeren. De overheid heeft ook voor deze groep maatregelen genomen om hen te kunnen ondersteunen. Naast de NOW regeling is er ook de TOZO regeling ingevoerd, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Deze noodpakket is uitsluitend bestemd voor zelfstandige ondernemer, ZZP’ers.
Als ondernemer moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om de regeling aan te vragen:

 • Je bent een zelfstandige ondernemer
 • Ouder dan 18 jaar en ontvangt geen AOW
 • Onderneming is voor 17-03-2020 ingeschreven bij de KVK
 • Gevestigd in Nederland
 • Arbeidsuren per week gemiddeld 23,5 uur.

Zie hieronder de infographic en hoe het aangevraagd moet worden:

Noodpakket uitgebreid voor flexwerkers

Ook flexwerkers verdienen in deze tijden een noodpakket. 

Flexwerkers

Maandag 6 april 2020 is de NOW-regeling in werking getreden. Nu heeft het kabinet besloten om ook voor flexwerkers die al zonder baan zitten een vangnet op te tuigen. Deze regeling zal gelden voor flexwerkers die door de huidige situatie rondom het coronavirus ontslagen zijn, maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. In de komende dagen gaat het kabinet hierover nadenken. Uitgedacht moet worden hoe er ook voor flexwerkers die sinds maart 2020 hun baan zijn verloren, en geen recht hebben op een uitkering, alsnog in aanmerking komen voor een noodregeling.

De regeling waarover is gesproken gaat met name over uitzendkrachten, oproepkrachten en resterende flexibele medewerkers die geen recht hebben op een WW-uitkering. Hetgeen waar zij recht op zouden kunnen hebben nu ze geen baan hebben, is de bijstand. Maar daar zitten strenge eisen aan vast, bijvoorbeeld het inkomen van een partner. Mocht dit inkomen ‘voldoende’ zijn, heeft de flexwerker geen recht op bijstand. Het vermogen, zoals spaargeld, wordt hierin ook meegenomen.

Ook flexwerkers hebben hulp nodig, want er staan er veel op straat door de huidige situatie. Zij moeten geen ‘vergeten groep’ zijn en hebben ook nú hulp nodig.

Bij de NOW-regeling geldt natuurlijk dat de organisatie niet mag overgaan tot ontslag. Medewerkers, en daarmee ook flexwerkers, moeten in dienst blijven en hun loon doorbetaald krijgen. Voldoe je daar aan als organisatie? Dan betaalt de overheid tot maximaal 90% van de loonkosten. Voor bepaalde organisaties bleek dat de NOW-regeling al ‘te laat’ was, waardoor flexwerkers al waren ontslagen. Terwijl deze groep wel recht heeft op doorbetaling van het loon, maar het bedrijf dit niet kon veroorloven.

Daarom is het belangrijk om deze groep medewerkers niet te vergeten. Een regeling komt er dus zo snel mogelijk aan. Deze regeling zou tegelijkertijd ook voor zelfstandigen met een baan in loondienst, een oplossing moeten bieden. Want ook zij komen vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

Het streven is dat flexwerkers die hun baan zijn kwijtgeraakt aanstaande maandag, 20 april, een aanvraag kunnen indienen. Deze aanvraag wordt ingediend bij hun gemeente.


De NOW-regeling

In het nieuws is er veel gesproken over de nieuwe NOW-regeling. Dit is de regeling welke de werktijdverkorting vervangt. Vanaf vandaag is de regeling opengezet bij het UWV om deze aan te vragen. Hierbij zetten wij de meest gestelde vragen uiteen.

Wat houdt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?

Deze tegemoetkomingsregeling van de overheid maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken werktijdverkorting-regeling. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Met deze nieuwe regeling is het aanvraag proces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd, en worden de WW-rechten van werknemers niet verminderd. De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Wanneer heb ik recht op deze regeling?

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. De omzetdaling is het gevolg van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen en bijvoorbeeld samenhangen met overheidsingrijpen en openbare orde maatregelen.

Voorbeeld tabel:

Omzetdaling
Vergoeding loonsom
100% 90%
50% 45%
25% 22,5%

 

Wat krijg ik vergoed?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Er is gekozen voor een opslag van 30% aan werkgeverslasten (denk aan pensioen/vakantiegeld etc.). Loon boven de € 9.538 per maand komt voor het meerdere in aanmerking voor een subsidie.

Geldt de NOW-regeling voor alle werknemers?

De NOW-subsidie is van toepassing voor werknemers die in dienst zijn én die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de regeling. Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet onder de reikwijdte van de regeling.

En medewerkers met flexibele contracten?

Werkgevers kunnen ook subsidie ontvangen voor flexibele werknemers (voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen). De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op werknemer met flexibele contracten zoals een nulurencontract.

Dien ik nu mijn werknemers met flexibele of tijdelijke contracten in dienst te houden?

Het aanhouden van personeel met een flexibel contract is geen voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de NOW-regeling. Het kabinet roept werkgevers wel op om deze werknemers in dienst te houden en door te betalen.

Geldt de NOW-regeling ook voor medewerkers die pas per 1 maart in dienst zijn gekomen?

Ja, de subsidieaanvraag geldt voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20% in een aaneengesloten drie maanden periode vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Als de werkgever kiest voor een latere meetperiode (omdat het effect pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt), blijft de loonsom wel gewoon de loonsom van maart, april, mei 2020.

Welke voorwaarden gelden voor de NOW-regeling behalve het omzetverlies?

De voorwaarde voor de subsidie is dat je een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% hebt. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 • 1 maart: u geeft dan de percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 • 1 april: u geeft dan de percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 • 1 mei: u geeft dan de percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

Welke plichten heb ik als ik de NOW-regeling aanvraag?

Als je een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden deze plichten:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer het UWV m.b.t. informatie die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf.
 • Stuur achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies naar het UWV.
 • Als je loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
 • Je dient mee te werken aan onderzoek van UWV.

Wat als ik toch werknemers heb ontslagen of ontsla op grond van bedrijfseconomische redenen?

Als je toch ontslag hebt aangevraagd voor een medewerker en deze aanvraag niet (of niet tijdig) hebt ingetrokken, dan wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie van het loon van de werknemer(s) met een verhoging van 50% als boete doorgevoerd. Heb je ná 17 maart een ontslagaanvraag ingediend? Dan kun je deze intrekken.

Kan ik nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten?

Ja dit kan, dit is niet verboden. Om in aanmerking te komen voor de subsidie wordt wel verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie.

Kan een gemachtigde de aanvraag doen?

Het is helaas niet mogelijk om een volmacht te uploaden. De wettelijk vertegenwoordiger van de onderneming dient de NOW-aanvraag zelf te ondertekenen.

Hoe hoog is het voorschot?

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Waar kan ik de aanvraag indienen?

Op deze pagina van het UWV

Meer weten?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang wekelijks informatieve en inspirerende e-mails!

New call-to-action

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Post comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.