Mediation

Wat is mediation?
In veel voorkomende gevallen ligt een bepaalde mate van ontevredenheid ten grondslag aan de ziekmelding van uw medewerker. Mediation kan dan een uitstekend middel zijn om zaken op tafel te krijgen en samen te zoeken naar een passende oplossing. De mediator is een opgeleide onafhankelijke derde, die partijen aanzet tot een goed gecoördineerde dialoog. De gesprekken worden geborgd door het ondertekenen van een mediationovereenkomst en gespreksverslagen. Escalatie van zaken wordt voorkomen door gezamenlijk de knelpunten helder te krijgen. De mediator beweegt betrokken partijen van individuele standpunten naar gedeelde belangen. De gezamenlijke oplossing wordt door alle betrokkenen samen bepaald en vastgelegd. Dit zorgt er voor dat de uitvoering van gemaakte afspraken gemakkelijker plaatsvindt. Tijdig mediation inzetten voorkomt langdurige ziekte en veelvuldige negatieve stromen aan vaak digitale informatie.

De werkwijze van de mediator
Mediation is een ultieme methode om snel en gedegen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Er zijn spelregels waaraan alle betrokkene zich moeten houden zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator is gehouden aan landelijke gedragsregels en van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt, dat alle partijen wordt toegestuurd. Bij gebleken bereidheid om samen te komen voor een mediationgesprek worden knelpunten in kaart gebracht en actief gezocht naar mogelijke oplossingen, die alle partijen tevreden stemmen. Gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur en vinden plaats op neutraal terrein. Mocht mediation geen oplossing bieden, dan blijft de gang naar de rechter mogelijk. Gedurende het mediationtraject lopen er parallel geen juridische trajecten, opdat van misbruik van informatie verkregen uit mediationgesprekken wordt vermeden. Oneigenlijk gebruik van informatie via mediationgesprekken wordt door de rechter als negatief ervaren en als zodanig beoordeeld.

De duur van mediation
Geen situatie is exact hetzelfde, maar gemiddeld vinden er drie tot vijf mediationgesprekken plaats om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Ieder gesprek duurt maximaal twee uur. In voorkomende gevallen worden gemaakte afspraken juridisch getoetst. Gemaakte afspraken worden geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst. De uitvoering van gemaakte afspraken vindt normaliter plaats in aansluiting op het afsluiten van het mediationtraject.