Mediation

Samenwerken heeft meestal meer voordelen dan nadelen. Als medewerkers, met ieder verschillende talenten en inzichten, samen gaan werken kan dit leiden tot een goed uitkomst. Maar daarnaast kan het ook zorgen voor conflicten. Zij kunnen namelijk ook zodanig een andere mening hebben dat dit een irritatiepunt wordt. Wanneer conflicten onderling niet meer te hanteren zijn, is het handig om mediation in te zetten.

Wat is mediation?

Naast onderlinge conflicten ligt ook in, veel voorkomende gevallen, een bepaalde mate van ontevredenheid ten grondslag aan de ziekmelding van de medewerker. Mediation kan dan een uitstekend middel zijn om zaken op tafel te krijgen en samen te zoeken naar een passende oplossing. De mediator is een opgeleide onafhankelijke derde, die partijen aanzet tot een goed gecoördineerde dialoog. Daarnaast is hij of zei neutraal, onpartijdig en informeel. De mediator heeft geen belang bij welke uitkomst dan ook.

Escalatie van zaken is te voorkomen door gezamenlijk de knelpunten helder te krijgen. De mediator beweegt betrokken partijen van individuele standpunten naar gedeelde belangen. De gezamenlijke oplossing wordt door alle betrokkenen samen bepaald en vastgelegd. Dit zorgt er voor dat de uitvoering van gemaakte afspraken gemakkelijker plaatsvindt. Tijdig mediation inzetten voorkomt langdurige ziekte en veelvuldige negatieve stromen aan vaak digitale informatie.

bemiddeling-

De werkwijze van de mediator

Mediation is een ultieme methode om snel en gedegen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Er zijn spelregels waaraan alle betrokkene zich moeten houden zoals vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Het is belangrijk om het gesprek te beginnen met een mediaton- overeenkomst. In dit overeenkomst komen de onderling besproken spelregels te staan. Bij gebleken bereidheid om samen te komen voor een mediationgesprek, wordt door de mediator knelpunten in kaart gebracht. Aan de hand van deze knelpunten kunnen er uiteindelijk mogelijke oplossingen naar voren komen die voor beide partijen positief zijn. Aan het eind van het gesprek zal de mediator een verslag uitbrengen.

Gesprekken duren meestal anderhalf tot twee uur en vinden plaats op neutraal terrein. Mocht mediation geen oplossing bieden, dan blijft de gang naar de rechter mogelijk. Gedurende het mediationtraject lopen er parallel geen juridische trajecten, om misbruik van informatie verkregen uit mediationgesprekken te vermijden. Oneigenlijk gebruik van informatie via mediationgesprekken wordt door de rechter als negatief ervaren en als zodanig beoordeeld.

De duur van mediation

Geen situatie is exact hetzelfde, maar gemiddeld vinden er drie tot vijf mediationgesprekken plaats om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Ieder gesprek duurt maximaal twee uur. Het is belangrijk om de gemaakte afspraken, juridisch te toetsen. Gemaakte afspraken worden geformuleerd in een vaststellingsovereenkomst. De uitvoering van gemaakte afspraken vindt normaliter plaats in aansluiting op het afsluiten van het mediationtraject.

Lees ook ons blog voor meer informatie rondom mediation en juridische zaken.[

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte