Toelichting op offerte re-integratie spoor 2 – 6 maanden

Traject

We bieden de medewerker een re-integratietraject aan van 6 maanden. De globale planning is als volgt:

Fase 1 – Intake gesprek en verwerking

In deze fase wordt er tijd besteed aan het feit dat werknemer extern werk zal moeten vinden.

Aan de hand van het intakegesprek kan de ‘coach’ meer inzicht krijgen in de mate van bereidheid van werknemer, wensen m.b.t. nieuw werk, talenten en capaciteiten, slagingskans etc.

Naar aanleiding van dit gesprek zal er een 1e verslaglegging gedaan worden richting werkgever met een concrete planning/voorstel.

Duur: ca. 1 maand

Fase 2 – Zelfonderzoek / Beroepsprofielen duiden

Coach en werknemer zullen onderzoek doen naar de eigen capaciteiten, talenten, functioneren en karakter. Het doel hiervan is om beter te begrijpen wat de werknemer in de toekomst wil gaan doen en kan.

In deze fase zullen de volgende onderwerpen en acties aan bod komen:

  • Beroepenoriëntatie

Welke beroepen zijn er? Welk takenpakket hoort bij een bepaald beroep?

  • Arbeidsmarktoriëntatie

Hoe zijn de kansen om op dit moment ook daadwerkelijk in deze beroepen aan de slag te komen?

  • Scholingsoriëntatie

Wat zijn de opleidingseisen bij dat beroep?

Duur: ca. 1 maand

 Fase 3 – Bemiddeling naar passend werk

Werknemer zal actief bemiddeld worden naar passend werk in de sector welke het beste aansluiting vindt bij zijn mogelijkheden en belemmeringen. In deze fase wordt redelijkerwijs van de werknemer een actieve houding verwacht bij het zoeken naar passend werk.

In deze fase zullen de volgende onderwerpen en acties aan bod komen:

  • Vacature- zoekstrategieën

Welke methoden zijn er om naar werk te zoeken?

  • Individuele sollicitatietraining/begeleiding

Schrijven van een sollicitatiebrief, CV opstellen, opstelling en goede presentatie bij het sollicitatiegesprek

Duur: ca. 4-6 maanden

De werknemer zal persoonlijke coaching en begeleiding geboden worden en begeleiding bij administratieve handelingen t.b.v. bovenstaande trajectonderwerpen.

Evaluatie en overleg

Halverwege en aan het einde van het traject volgt een schriftelijke terugkoppeling richting werkgever waarin concreet staat welke doelen er zijn bereikt. Eventuele belemmeringen zullen direct gemeld worden. Ook in het geval van verlenging, verandering o.i.d. zal er vooraf overleg gepleegd worden met werkgever.

Na het verstrijken van de 6 maanden zal er een (telefonische) eindevaluatie met werkgever plaatsvinden.

Er wordt geen garantie voor plaatsing afgegeven.

De gesprekken zullen plaatsvinden bij werknemer thuis of in een nabij gelegen, nader af te stemmen ruimte. De afspraken en locatie zullen in overleg met de werknemer worden bepaald.