Arbeidsrecht

Arbeid en recht horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarom heeft de wetgever in het arbeidsrecht een scala aan regels en wetgeving aangereikt die duidelijkheid moet verschaffen aan partijen die door arbeid aan elkaar verbonden zijn. Werkgever en werknemer willen duidelijke afspraken maken als ze een arbeidsrelatie aangaan. Arbeidsovereenkomsten zijn dan ook de meest voor de hand liggende documenten waarin dergelijke afspraken worden vastgelegd. De wet geeft hiervoor duidelijk omschreven regels en voorwaarden.

Ook als werknemers ziek worden zijn er strikte regels en procedures waar zowel de werkgever als de zieke werknemer zich aan moeten houden. Waar mensen samenwerken ontstaan nu eenmaal verschillen van mening, inzicht en visie. Die samenwerking kan zomaar onder druk komen te staan en escaleren. Conflicten zijn er om opgelost te worden. Als partijen er samen niet meer uitkomen, dan kan mediation of bemiddeling worden ingezet om te zien of er voor de conflicterende partijen nog een basis is voor verdere samenwerking. De inzit van zo’n deskundige derde persoon kan het probleem vaak snel uit de wereld helpen.

Soms lukt het niet om er samen uit te komen. Dan is er gewoon geen basis meer om samen verder te gaan en zijn verhoudingen zo ontwricht dat de route van ontslag moet worden genomen. Maar worden partijen het daar dan samen over eens middels een vaststellingsovereenkomst, of moet het UWV of de kantonrechter hier in beslissen? Het arbeidsrecht gaat over wetten en regels die gelden in een dienstverband tussen werkgever en werknemer. Maar arbeidsrecht is complex en voortdurend aan verandering onderhevig. Een juist en deskundig advies bij arbeidsrechtelijke zaken is dan ook een harde voorwaarde voor onnodig (hoge) kosten en boetes en om uit de hand lopende kwesties te voorkomen.

Ontslag

Ontslag is een ingrijpend en emotioneel moment en juist daarom worden er regelmatig veel fouten gemaakt. Een onafhankelijke adviseur met kennis van zaken is dan ook zeker geen overbodige luxe. Ook de snel veranderende wetgeving is voor de meeste mensen maar lastig bij te houden. Elke situatie is anders en vraagt weer om een andere aanpak. Ontslag kent vele varianten en mogelijkheden. Zo kan professionele kennis en ervaring foute beslissingen voorkomen. Kies voor kennis van zaken! Daardoor voorkom je onnodige kosten, maar ook dure teleurstellingen.

Individueel ontslag

Bij het aannemen van personeel denk je gelukkig niet aan ontslag. Maar helaas zijn er situaties waarbij ontslag de laatste mogelijkheid is. Op het moment dat ontslag gaat spelen, is er vaak veel gebeurd tijdens de loopbaan van een medewerker. Een werkgever en werknemer gaan een relatie met elkaar aan als zij een arbeidsovereenkomst sluiten. Net als bij het beëindigen van persoonlijke relaties, kunnen emoties de overhand gaan krijgen in een ontslag situatie. Ook kun je situaties vergeten of geen tijd hebben om alle mogelijkheden uit te zoeken. Wij helpen je hier graag doorheen! Een greep uit de mogelijkheden:

 • Berekenen transitievergoeding;
 • Vaststellingsovereenkomst opmaken;
 • Pakket: “in goed overleg uit elkaar” – waar wij het gehele proces begeleiden;
 • Checken personeelsdossier op ontslaggronden;
 • Ondersteuning bij indienen ontslagaanvraag UWV;
 • Ondersteuning bij indienen ontslagaanvraag kantonrechter.

Collectief ontslag

Een onderneming moet soms door financiële of bedrijfseconomische redenen zodanig herstructureren/organiseren dat collectief ontslag niet te vermijden is. Bij gedwongen ontslagen komt heel wat kijken. Omdat dit een heftig proces is voor de organisatie en de medewerkers bieden wij ondersteuning aan.

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd als daar een redelijke grond voor is. Een van deze gronden betreft bedrijfseconomisch ontslag. Je kunt denken aan:

 • Een slechte financiële positie;
 • Werkvermindering;
 • Organisatorische veranderingen/reorganisatie;
 • Technologische veranderingen;
 • Beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten;
 • Bedrijfsverhuizing;
 • Het vervallen van een loonkostensubsidie of
 • Een combinatie van deze situaties.

Maar als werkgever mag je niet zomaar overgaan op bedrijfseconomische ontslagen. Je moet eerst een aantal stappen doorlopen waarin aangetoond moet worden dat de werknemers niet onnodig worden ontslagen.

 1. Je moet dus kunnen aantonen dat het daadwerkelijk gaat om bedrijfseconomische redenen.
 2. Als werkgever mag je niet zelf bepalen wie er ontslagen wordt. Je moet hiervoor het afspiegelings- en anciënniteitsbeginsel toepassen.
 3. De werkgever moet ook zichtbaar aan kunnen tonen dat herplaatsing van medewerkers niet mogelijk is.
 4. Er is altijd toestemming van het UWV nodig, indien er geen afspraken gemaakt kunnen worden om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan.

Wij bieden concrete hulp aan m.b.t. collectief ontslag in de vorm van bijvoorbeeld:

 • Het opstellen van reorganisatie draaiboek;
 • Helder en consistente communicatie;
 • Gesprekken met OR en vakbonden;
 • Opstellen en uitvoeren Sociaal Plan;
 • Mobiliteitsvraagstukken (herplaatsingen, outplacement, scholing, etc.);
 • Ontslagprocedures (Wet Melding Collectief Ontslag, UWV, Kantonrechter).

De regels die bij collectief ontslag komen kijken staan in de wet vermeld onder de ‘Wet melding collectief ontslag’.

Bekijk hier onze tarieven.

Stappenplan oprichten Ondernemingsraad

Is jouw organisatie zo hard aan het groeien dat je binnenkort een ondernemingsraad moet oprichten? Volg de stappen in dit plan om een succesvolle OR op te richten!
Download gratis stappenplan

Arbeidsovereenkomsten

Dit is een belangrijk onderdeel van arbeidsrecht. Een goed begin is het halve werk. Als werkgever en werknemer ga je een werkrelatie met elkaar aan, met een arbeidsovereenkomst als basis. Als deze basis concreet, juridisch in orde en compleet is helpt dit de arbeidsrelatie enorm. Onduidelijkheid is vaak één van de redenen dat een relatie stuk loopt. Als er meningsverschillen over de regels van werk ontstaan, betekent dit dat er iets mis is gegaan in het begin. Een goede arbeidsovereenkomst met de juiste protocollen is dus enorm belangrijk! Wij helpen je graag op weg met het opstellen van juridisch correcte, heldere en vooral complete overeenkomsten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

 • Arbeidsovereenkomsten (bepaalde, flexibele en onbepaalde tijd);
 • ZZP contracten;
 • Gebruikersovereenkomst;
 • Auto overeenkomst;
 • Studieovereenkomst;
 • Complete Personeelsgids;
 • Gedragsprotocol;
 • Geheimhoudingsverklaring;
 • Algemene voorwaarden;

Bekijk hier onze tarieven.

Bijzondere arbeidsrelaties

Soms is sprake van een ‘bijzondere arbeidsrelatie’. Voor een aantal arbeidsrelaties gelden eigen, specifieke regelingen met betrekking tot de inhoudingsplicht. Als sprake is van een van deze bijzondere arbeidsrelaties, dan kun je hier zien welke regels in dat specifieke geval gelden. Een aantal voorbeelden van bijzondere arbeidsrelaties zijn:

 • Aanmerkelijkbelanghouders;
 • Interims/ZZP’ers/freelancers;
 • Inleners;
 • Aannemers;
 • Uitzendkrachten;
 • Payrolling;

Wij kunnen jou helpen met het opstellen van overeenkomsten. Maar ook met het maken van rechtsgeldige afspraken en het monitoren van bepalingen voor deze bijzondere arbeidsrelaties. Kijk hier voor meer informatie.

Keten signaal module

Zie je soms door de regels de wet niet meer? Wij begrijpen het! Door de nieuwe WAB zijn er nogal wat nieuwe regels bijgekomen m.b.t. flexibele contracten. Wij hebben gemerkt dat dit lastig is om bij te houden, daarom hebben we een service ontwikkeld. Zo kunnen wij jou als ondernemer of HR verantwoordelijke maandelijks op de hoogte houden van de volgende belangrijke gebeurtenissen:

 • Het aanzeggen van bepaalde tijd contracten;
 • Het voorstellen van vaste uren aan flexibele krachten;
 • Advies geven over de optimale ketenregeling voor jouw bedrijf, per contract.

Maandelijks ontvang je een helder en duidelijk overzicht van de contracten waar actie op ondernomen moet worden.

Personeelsdossiers

Het is van belang om personeelsdossier zo volledig, maar overzichtelijk mogelijk te houden. Als je bijvoorbeeld plotseling te maken hebt met een ontslagzaak van een medewerker die al lang in dienst is, dan moet je alle benodigde informatie kunnen achterhalen.

Zo mag een werkgever alleen gegevens in het personeelsdossier opnemen die noodzakelijk zijn voor het doel ervan. In het algemeen bevat een personeelsdossier dus gegevens en documenten uit de volgende vijf hoofdgroepen:

 • Persoonlijke gegevens;
 • Contracten & arbeidsvoorwaarden;
 • Functioneren & ontwikkeling;
 • Ziekteverzuim; en
 • Diversen & bijzonderheden.

Het kost dus veel tijd om al de personeelsdossiers in orde te maken. Wil je ook dat dit in jouw organisatie goed geregeld is? Schakel onze HR-Adviseur in om dit voor jou te doen.

Arbeidsrecht

Vragen?

Voor meer informatie kun je ook contact met ons opnemen door te bellen of te mailen.

Vraag gratis informatie aan

Volg ZAKENWIJZER op LinkedIn en blijf op de hoogte!