Arbeidsrecht bij verzuim

Naast regels over arbeid zijn er ook binnen het arbeidsrecht, regels en wetten als de werknemer ziek wordt. Strikt genomen geldt: geen werk- geen loon. Maar bij verzuim door ziekte gelden wettelijke regels en kaders die in acht moeten worden genomen. Zowel de werkgever als de werknemer hebben elk een eigen persoonlijke inspanningsverplichting alles in het werk te stellen om dit verzuim om te zetten in herstel. Voor beiden geldt dus: focus op re-integratie. Als één of beide in gebreke blijft en zich niet houdt aan afspraken en wet en regelgeving (bijv. Wet Verbetering Poortwachter – adviezen en instructies Arbodienst en/of bedrijfsarts etc.) heeft dit verstrekkende gevolgen en kan dit ingrijpende kosten (ontslag, loonsancties etc.) tot gevolg hebben.

Aangezien elke verzuimdag gemiddeld euro 350,- kost, zal zowel de werkgever als de werknemer zich realiseren dat een proactieve inzet en aanpak noodzakelijk is. Als zowel werkgever als werknemer hiervan doordrongen zijn, en gemotiveerd aan re-integratie willen werken, is er niet zoveel aan de hand. Maar als meningen over de rechtmatigheid van verzuim verschil van inzicht geven, is de bedrijfsarts bij uitstek diegene die hier onafhankelijk een oordeel over kan geven. De primaire en belangrijkste taak en opdracht van een bedrijfsarts is antwoord te geven op de vraag: kan dit verzuim verklaard worden door ziekte? Zo ‘JA’… welke re-integratie inspanningen mogen dan verwacht worden van werkgever en van de werknemer. De inzet van andere specialisten binnen verzuim (arbeidsdeskundigen – hygiënist – bedrijfspsycholoog – casemanager etc) zijn soms nodig om ( samen met werkgever en de zieke werknemer) hier een helder en richtinggevend plan van aanpak voor op te stellen. En zo ‘NEE’: dan is er geen sprake meer van verzuim door ziekte en moet werknemer beter worden gemeld.

Arbeidsrecht bij verzuim is een juridisch en financieel specialisme waarin het arbeidsrecht en sociale wetgeving centraal staan. Een contract met een Arbodienst/bedrijfsarts is voor elke organisatie verplicht. Bekijk hier de contractvormen die ZAKENWIJZER biedt.

Meer informatie
Wil je meer weten over arbeidsrecht bij verzuim? Bel ons dan via 088 – 505 6000.