Arbeidsdeskundig advies

Om te weten welke gevolgen arbeidsongeschiktheid heeft, is het belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor werkhervatting (binnen of buiten de organisatie). Dat is de taak van een arbeidsdeskundige! De arbeidsdeskundige start een onderzoek in om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden, namelijk:

 1. Is het eigen werk van medewerker nog passend?
 2. Kan het werk met voorzieningen en/of aanpassingen passend worden gemaakt?
 3. Zo niet, welke werkzaamheden zijn voor werknemer wel passend (buiten de organisatie)?

Het moment waarop een arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingesteld verschilt per casus. Maar in veel gevallen wordt een arbeidsdeskundig onderzoek ingezet op het moment dat de werknemer ongeveer 1 jaar zijn eigen werk niet heeft kunnen doen. Meestal stelt de bedrijfsarts voor om een arbeidsdeskundige in te schakelen. De bedrijfsarts stelt op dat moment ook een zogenaamde FML op (Functionele Mogelijkheden Lijst). Deze FML geeft weer op welke onderdelen werknemer (medische) beperkingen ondervindt en hoe ernstig deze beperkingen zijn. Dit document is voor de arbeidsdeskundige het uitgangspunt voor het onderzoek. In een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

 • Is het eigen werk van medewerker nog passend?
  In dit onderdeel wordt door de arbeidsdeskundige de belasting vastgesteld. ‘Wat moet je psychisch en fysiek kunnen om een bepaalde functie te kunnen uitvoeren?’. Het functieprofiel van de werknemer kan hiervoor een prima uitgangspunt zijn. De vastgestelde belasting wordt vergeleken met de belastbaarheid (Wat kan een medewerker?). Dit is door de bedrijfsarts is vastgelegd in de FML. De arbeidsdeskundige benoemt de knelpunten en trekt een conclusie of het werk passend is of niet. Hiervoor vinden gesprekken plaats met werknemer en zijn direct leidinggevende. Ook wordt de werkplek bezocht.
 • Kan het werk met voorzieningen en/of aanpassingen passend worden gemaakt?
  De arbeidsdeskundige onderzoekt of de knelpunten opgelost kunnen worden met een voorziening of aanpassing in het werk. Voor dit onderdeel wordt gesproken met de werknemer en zijn of haar leidinggevende. Indien beide partijen geen oplossingen kunnen aandragen, onderzoekt de arbeidsdeskundige zelf naar naar oplossingen. Deze oplossingen worden aan de werkgever voorgesteld.  Als er voor een voorziening subsidiemogelijkheden bij UWV zijn, zal dat worden meegenomen in het advies.
 • Welke werkzaamheden zijn voor werknemer wel passend (buiten de organisatie)?
  Indien met aanpassingen of voorzieningen het werk niet passend gemaakt kan worden, wordt onderzocht welke werkzaamheden voor de medewerker wel passend zijn. Dit kan ook buiten de organisatie zijn. Hierbij wordt uitgegaan van opleiding, werkervaring, werk- en denkniveau. Ook wordt er natuurlijk rekening gehouden met de beperkingen zoals verwoord in de FML. Voor dit onderdeel vindt vooral onderzoek plaats via internet. In het advies wordt aangegeven welke stappen gezet kunnen worden om werknemer te begeleiden bij het vinden van een passende functie.


UWV
Bij een WIA-aanvraag zal het UWV beoordelen in hoeverre werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Daarbij is een arbeidsdeskundig onderzoek een essentieel onderdeel.

Werkwijze
Ieder arbeidsonderzoek is uniek, maar in grote lijnen worden de volgende stappen gezet:

 • Inventarisatie: Gesprekken met bedrijfsarts en werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, functioneren van de medewerker, visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • Gesprekken met de medewerker over zijn functie, de knelpunten, werk en opleiding, eigen visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • Bedrijfsonderzoek: inventarisatie van mogelijkheden binnen de eigen organisatie.
 • Analyse en rapport: terugkoppeling naar betrokkenen en maken van afspraken voor het vervolg.
 • Indien nodig: overleg met UWV, arbodienst en voorlichting over premies en subsidies.
 • Globale tijdsbesteding: 2-3 dagdelen

Meer informatie
Wil je meer weten over arbeidsdeskundig advies? Bel ons via 088 – 505 6000.